Sunday, 22 April 2012

Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (KBKK) Dalam Matematik

Perkembangan daya intelek seseorang individu adalah penting dan disarankan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).  Salah satu daripada kurikulum sekolah adalah untuk "mengembang dan meningkatkan daya intelek serta pemikiran yang rasional, kritis dan kreatif.".  Untuk mencapai hasrat Wawasan 2020 dan Wawasan Pendidikan adalah penting sistem pendidikan kita menghasilkan rakyat yang bukan sahaja berpengetahuan dan berketerampilan, tetapi juga yang boleh berefikir secara kritis dan kreatif serta boleh membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan cekap dan bijak.
     Kemahiran berfikir dalam Matematik bukanlah satu yang baru kerana ia sudah lama digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik.  Tetapi kesedaran tentang kemahiran berfikir sebelum ini tidak diberi tumpuan kepada perkembangan daya intelek pelajar.  Tumpuan hanya pada penghafalan dan ingatan kembali. Walaupun ini penting, tumpuan pada perkembangan "proses" iaitu perkembangan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif  yang diperlukan untuk memahami dan menyelesaikan masala-masalah dalam Matematik.  Para penyelidik telah menunjukkan bahawa perkembangan kemahiran berfikir boleh meningkatkan prestasi pelajar dalam Matematik.

Senarai KBKK Dalam Matematik

1.   Menyatakan matlamat masalah.
2.   Menterjemah
3.   membuat anggaran
4.   Menyusun atur
5.   Membuat gambarajah
6.   Memproses secara mental
7.   Mentafsir
8.   Mengelas
9.   Mengecam perhubungan
10. Menggunakan analogi
11. Mengecam pola
12. Membuat inferens
13. Membanding dan membeza
14. Mencari semua penyelesaian yang mungkin
15. Bekerja ke belakang
16. Mengecam falasi
17. Cubajaya
No comments:

Post a Comment